Artykuły

Wpływ Preparatów z Sapropiela na Laboratoryjne Wskazniki Siemian i Plonów Pomidorów
Sb. nauk. prw- Wyp. 3 (39), Riwne: NUWGP, 2007.

Badana wydajność wykorzystania guminowych preparatów z sapropiela przy uprawie pomidorów. Ustalone koncentracji preparatów dla zamoczywania nasień pomidorów, przy których da się zauważyć wysoki przyrost wskazników energii przerastania, siły kiełkowania i dіugości kiełka. Ujawniono, że najefektywniejszym jest pięciokrotne opryskiwanie preparatami w ciągu okresu wegetacji, który zapewnia otrzymywanie wysokich i jakościowych plonów.


Wpływ Saprogum-nh4 na laboratoryjne wskazniki nasień i wydajnośc pomidorów
Sb. nauk. pr - Lwow: NUWGP, 2007.

Przestudiowany wpływ preparatu Saprogum-NH4 na laboratoryjne wskazniki nasienia pomidorów. Wyniki badań pokazały, że moczenie nasień w roztworze preparatu sprzyja zwiększeniu wskazników energii przerastania, siły kiełkowania i długości kiełka. Intensywność oddziaływania stymulatora zależy od gatunku.


Wydajność Stosowania GUMAT przy uprawie pieprzu słodkiego
Sb. nauk. prwy - Wyd. 15 - Kamieniec Podolski: PDATU, 2007.

Badany wpływ gumatów z sapropiela na ilościowe i jakościowe wskazniki urodzaju. Ustalono, że dwukrotna obróbka preparatami (zamoczenia rozsady i obróbka na początku wegetacji) zapewnia wiarygodny przywzrost urodzaju i poprawy jego jakościowych wskaźników.


Wpływ gumusowych Preparatów na Plony Ogurków
Międzyresortowy tematyczny naukowy zbiór. - Wyd. 68, Charków, 2008.

Badana wydajność wykorzystania gumusowych preparatów przy wychowywaniu ogórków. ustalono, że najefektywniejszym jest dwukrotna obróbka preparatem Saprogum-NH4 w ciągu okresu wegetacji, co zapewnia wysoki przywzrost urodzaju.


Wydajność Wykorzystania Nowych Rodzajów mikrobiologicznych preparatów i stymulatorów wzrostu
Wisnyk CHUN, Nr. 4, Agrochemia, 2008.

Doprowadzone wyniki eksperymentalnych badań wpływu nowych rodzajów biopreparatu i stymulatorów wzrostu na podstawie miejscowych surowcowych środków na bioproduktywność gruntu. Rozpatrzona możliwość wykorzystania mikrobiologicznych preparatów, jak przy obróbce nasień, tak i wniesieniu ich w grunt.


Wpіyw GUMAT z sapropiela na Jakościowe Wskazniki Urodzaju Kultur Warzywnych
Wisnyk rolniczej nauki Południowego regionu - Wyd. 9 CZ.II, Odessa, 2008.

Badany wpływ gumatow z sapropiela na jakościowe wskazniki urodzaju. Ustalono, że przy ich wykorzystaniu daje siк zauważyć następna tendencja - z powiкkszeniem ilości obróbek preparatami w owocach rośnie skład witaminy C i spada skład azotanów. Lepsze wskaźniki jakości produkcji i wysokie wskazniki urodzaju zostały otrzymane przy wykorzystaniu preparatu Saprogum-K.


Wpływ Preparatów Guminowych na Laboratoryjne Wskazniki Nasień
Sb. nauk. pr. Humańskiego PUR. - Kijów, 2008.

Zbadano wpływ stymulatorów wzrostu roślin naturalnego pochodzenia, zrobionych na mocy sapropiela, na laboratoryjne wskaźniki jakości nasień roślin rolniczych. Wyniki badań ujawniły, że gumaty amonu, sodu i potasu pozytywnie wpływają na energię przerastania, laboratoryjne podobieństwo nasień i dіugość kiełka. Koncentracja roztworów preparatów, przy której daje siк zauważyć lepszą wydajność,zależy od preparatu i wyglądu nasień.


Baza surowcowa Materiałów Wołyńskiego Obwodu dla Produkcji ekologicznie Bezpiecznych Nawozów i guminowych preparatów
Agroekołogiczne czasopismo, Czerwiec - 2008.

Wprowadzona analiza surowcowych środków organicznych i mineralnych substancji Wołyńskiego obwodu. Otrzymane wyniki świadczą o znacznych rezerwach organicznych i mineralnych materiałów, które można wykorzystać w charakterze surowca przy produkcji nawozуw organicznych, organo-minieralnych i preparatów.


Naturalne Stymulatory Wzrostu Roślin z Sapropiela
Naukowo-metodyczne pismo, T. 82, Wyd. 69, Nikołajew, 2008.

Badana wydajność wykorzystania preparatu "Saprogum-NH4" przy uprawie pieprzu słodkiego. Ujawniono, że wykorzystanie preparatu w ciągu wegetacji sprzyja powiększeniu wegetatywnej czćści i systemu korzeniowego, w wyniku zapewnia powiekszenie urodzaju.


Stan współczesny Jeziora Przybicz i miary dla przywrócenia jego roli hydrologicznej
Sb. nauk. Praw. - Nr.1, Łuck: WUN, 2009.

Zanalizowano agroekołogiczny stan jeziora i zaproponowano miary po jego modernizacji, a także wodnego trybu w ramach, które zapewnią jego funkcjonowanie jak zbiornika znaczenia wodnego i rekreacyjnego a także gospodarki rybnej.


Wpływ fizjologicznie aktywnych form gumusowych kwasów na urodzaj jabłoni
Sb. nauk. prawy, Kamieniec Podolski: PDATU 2009.

Badany wpływ guminowych preparatów na ilościowe i jakościowe wskazniki urodzaju jabłoni. Ustalono, że trzykrotna obróbka preparatem zaopatruje otrzymywanie wysokich wyników urodzaju jabłek przy wysokiej ich jakości.


Surowiec dla Robienia guminowych preparatуw i nawozów
Sb. nauk. pw - Wyp. 4 (48), Riwne: NUWCHP 2009.

Zanalizowane zapasy i jakościowe charakterystyki różnych rodzajów miejscowych środków surowcowych. Ustalono, że sapropiel jest surowiec perspektywny i wysokiej jakości dla robienia guminowych preparatów i nawozów.

System.String[]